I- GİRİŞ

20.11.2017 tarihli Bakanlar Kurulu tarafından kararlaştırılan 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname[1] yürürlüğe konulmuştur. Bu kararnamenin 126’ncı maddesiyle 375 sayılı KHK’ ye eklenen Ek 20’nci maddesi ve 127’nci maddesiyle 375 sayılı KHK’ ye eklenen Geçici 23, Geçici 24 ve Geçici 25’inci maddeleri, merkezi ve yerel yönetimlerde taşeron olarak çalıştırılanların sürekli işçi kadrolarına veya mahalli idare şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmelerine ilişkindir. Söz konusu Geçici 23’üncü maddesi merkezi yönetimleri, Geçici 24’üncü maddesi yerel yönetimleri, Geçici 25’inci maddesi hem merkezi hem de yerel yönetimleri, Ek 20’nci maddesi yerel yönetimleri ilgilendirmektedir.

Geçici Madde 23 üncü maddenin onbeşinci fıkrası, Geçici Madde 24 ve Geçici Madde 25’inci maddeleri 24.12.2017 tarihi itibariyle; Ek Madde 20 ile Geçici Madde 23 üncü maddenin onbeşinci fıkrası haricindeki fıkraları 02.01.2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Bu çalışmamızda merkezi ve yerel yönetimler açısından özellikle personel boyutu ve geçiş işlemleri, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar[2]dikkate alınarak soru cevap şeklinde değerlendirilecektir.

II- HANGİ KURUMLAR KAPSAMDA?

II.1- Merkezi Yönetim Açısından

5018 sayılı Kanuna;

Ø Ekli (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri,

Ø Ekli (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler (yükseköğretim kurulu, üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri, özel bütçeli diğer idareler),

Ø Ekli (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlar,

Ø Ekli (IV) sayılı cetvelde yer alan sosyal güvenlik kurumları ile

Ø Yukarıda sayılan kamu idarelerine bağlı döner sermayeli kuruluşlar,

Ø 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı listede yer alan aşağıdaki idareler.

1. Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü

2. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

3. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı

4. Ereğli Kömür Havzası Amele Birliği ve Biriktirme Yardımlaşma Sandığı

5. Kalkınma Ajansları

6. Kanunla Kurulan Fonlar ve Kefalet Sandıkları

7. Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İhmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı

8. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü

9. Spor Genel Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri

10. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı

11. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığı

12. Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları

Ø Bu sayılan idarelerin merkez ve taşra teşkilatları.

Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı kapsam dışında bırakılmıştır.

Sosyal tesis gelirleri gibi yukarıda yer alan kurumların belirtilen bütçeler dışındaki kaynaklarından karşılanan 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri uygulamanın kapsamı dışında tutulmuştur.

İdarelerin yurtdışı teşkilatlarına yönelik personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri de bu kapsamda değerlendirilmez.

Bunun dışında kapsam dışında bırakılan özel bütçeli kuruluşlar şunlardır:

1. Anadolu Ajansı T.A.Ş.Genel Müdürlüğü

2. Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü

3. Çay İşletmeleri (ÇAY-KUR) Genel Müdürlüğü

4. Darülaceze Başkanlığı

5. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü

6. Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürlüğü

7. Doğal Afet Sigortaları Kurumu Başkanlığı

8. Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü

9. Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi

10. Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü

11. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

12. Gayrimenkul Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü

13. Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü

14. İller Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü

15. Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü

16. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü

17. Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Genel Müdürlüğü

18. Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanlığı

19. Merkezi Kayıt Kuruluşu

20. Milli Mayın Faaliyet Merkezi

21. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü

22. Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü

23. Sulama Birlikleri

24. Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü

25. T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi (TCDD) Genel Müdürlüğü

26. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü

27. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Genel Müdürlüğü

28. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı

29. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı

30. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

31. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü

32. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı

33. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi (TCDD Taşımacılık A.Ş.)

34. Türkiye Demiryolu Makineleri Sanayii A.Ş. (TÜDEMSAŞ) Genel Müdürlüğü

35. Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.Genel Müdürlüğü

36. Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş (TEDAŞ) Genel Müdürlüğü

37. Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. ( TEDAŞ) Genel Müdürlüğü

38. Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü

39. Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. Genel Müdürlüğü

40. Türkiye Elektromekanik Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü

41. Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü

42. Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (TÜRK EXIMBANK) Genel Müdürlüğü

43. Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliği

44. Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü

45. Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) Genel Müdürlüğü

46. Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. (TÜLOMSAŞ) Genel Müdürlüğü

47. Türkiye Petrolleri A.O. (TPAO) Genel Müdürlüğü

48. Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü (TRT)

49. Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Başkanlığı

50. Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü

51. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlüğü

52. Türkiye Uydu Haberleşme ve İşletme (TÜRKSAT) A.Ş. Genel Müdürlüğü

53. Türkiye Vagon Sanayi A.Ş. (TÜVASAŞ) Genel Müdürlüğü

54. Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanlığı

55. Yeniköy-Yatağan Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü

Kapatılan Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu ile Şeker Kurumunda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında çalıştırılanlar hakkında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından uygulanır.